صفحه اصلی > فیلم 

رونمایی از صندوق سرمایه گذاری جسورانه دانشگاه تهرانتوضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)