صفحه اصلی > فیلم 

وظایف دولت در اهمیت به تولید داخل چیست ؟توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)