صفحه اصلی > فیلم 

حذف ضرایب بیمه ای شرکت های دانش بنیانتوضیحات :

(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)