صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش ربات های اموزشیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)