صفحه اصلی > فیلم 

دیدگاه سورنا ستاری در مورد تیم ملی فوتبال ایرانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)