صفحه اصلی > فیلم 

همایش همكاری های اقتصادی و فناوری ایران و اروپاتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)