صفحه اصلی > فیلم 

دانش بنیان از نگاه مردمتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)