صفحه اصلی > فیلم 

بربنیان دانش تولید خردکن غول آسای مواد معدنیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)