صفحه اصلی > فیلم 

معرفی برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق و معرفی خدمات و حمایت های این برنامهتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)