صفحه اصلی > فیلم 

بربنیان دانش 6مین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)