صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش روباط های شناور سعید کرمی



توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)