صفحه اصلی > فیلم 

اولین ماهواره در تاریخ ایرانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)