صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش تجاری سازی شرکت های دانش بنیانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)