صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش عوامل موفقیت در استارتاپ هاتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)