صفحه اصلی > فیلم 

برنامه به علاوۀ چهل با حضور پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهورتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)