صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش راهکارهای کارآفرینی مجری سعید کرمیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)