صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش تکنیک های بازاریابی مجری سعید کرمیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)