صفحه اصلی > فیلم 

سخنرانی رییس جمهور در جمع مدیران شرکت های دانش بنیان و استارتاپیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)