صفحه اصلی > فیلم 

کافه فناوری استارتاپ ترب آقای باباییتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)