صفحه اصلی > فیلم 

چطور برنده بازار باشیم با سعید کرمیتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)