صفحه اصلی > فیلم 

کارخانه نوآوری چیست؟توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)