صفحه اصلی > فیلم 

مشکل اقتصاد ایران از نگاه دکتر ستاریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)