صفحه اصلی > فیلم 

از پارک پردیس معاونت علمی بیشتربدانیمتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)