صفحه اصلی > فیلم 

اقتصاد دانش بنیان ضرورت حرکت به مدار پیشرفتتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)