صفحه اصلی > فیلم 

با رونق تولید محصولات دانش بنیان؛ جلوی قاچاق را بگیریمتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)