صفحه اصلی > فیلم 

برنامه پایش با حضور دکتر ستاریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)