صفحه اصلی > فیلم 

نقش اقتصاد خلاق در اقتصاد جهانی چیست؟!توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)