صفحه اصلی > فیلم 

اخبار فناوری ایران میزبان نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه شدتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)