صفحه اصلی > فیلم 

با سعید کرمی نقش شتاب دهندها در کسب کارهای نو پاتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)