صفحه اصلی > فیلم 

بازدید معاون علمی و فناوری از شرکت های دانش بنیان استان هرمزگان



توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)