صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش اقتصاد دانش بنیانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)