صفحه اصلی > فیلم 

تولید همزمان برق و حرارتتوضیحات :

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)