صفحه اصلی > فیلم 

مسواک ایرانی چندهزار نفر را شاغل میکند؟توضیحات :

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)