صفحه اصلی > فیلم 

از کجا شروع کنم(شرکت صنایع ارتباطی نسیم همراه)توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)