صفحه اصلی > فیلم 

ماجرای فیلتر شدن تمام درگاه های پرداخت از زبان زرین پالتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)