صفحه اصلی > فیلم 

فرهنگسازی وتقویت شركتهای دانش بنیانتوضیحات :

نشست مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با رئیس سازمان صدا و سیما - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)