صفحه اصلی > فیلم 

مبدل های حرارتی صفحه ایتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)