صفحه اصلی > فیلم 

جهش 2۸ پله ای ایران در شاخص نوآوری دنیاتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)