صفحه اصلی > فیلم 

مروری بر اهم فعالیت های معاونت علمی و فناوریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)