صفحه اصلی > فیلم 

استارت آپ سیروتوضیحات :

شبیه سازی ۳بعدی اماکن تاریخی ایران (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)