صفحه اصلی > فیلم 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولتتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)