صفحه اصلی > فیلم 

دکتر ستاری در دیدار مقام معظم رهبریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)