صفحه اصلی > فیلم 

از ایده تا راه اندازی شرکت دانش بنیانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)