صفحه اصلی > فیلم 

کارخانه نوآوری زیست بوم نوآورانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)