صفحه اصلی > فیلم 

تحول نوآوری در کشور با بخش خصوصی-استارت آپی شو-استارت آپتوضیحات :

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)