صفحه اصلی > فیلم 

جایگاه استارتاپ ها در اقتصاد ایرانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)