صفحه اصلی > فیلم 

دیگه چه خبر زیست بوم کارآفرینی و نوآوریتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)