صفحه اصلی > فیلم 

سامانه دانش بنیان آتش نشان هوایی تحت فشارتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.i)