صفحه اصلی > فیلم 

نسیم دانش 2مین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و خلاقتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)