صفحه اصلی > فیلم 

بیماران قطع نخاعی توسط پاراواک برای نخستین بار توانستند راه بروندتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)